اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4048%2FMPO-serves-pharmaceutical-services-to-patients-with-all-its-might-said-MPO-s-Acting-Managing-Director

اشتراک گذاری