اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4078%2FPresident-Rouhani-appoints-Dr-Karim-Hemmati-as-the-IRCS-s-President

اشتراک گذاری