اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4085%2FMPO-s-Central-Pharmacy-serves-patients-with-all-its-might-medicines-information-available-by-dialing-021-41651

اشتراک گذاری