اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4130%2FIRCS-President-appoints-MPO-s-Managing-Director-He-stresses-removal-of-barriers-in-the-way-of-production-rendering-pharmaceutical-services

اشتراک گذاری