اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4135%2FMPO-s-Managing-Director-appoints-Managing-Director-of-Soha-Pharmaceutical-Company

اشتراک گذاری