اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4137%2FFarewell-introduction-ceremony-held-for-newly-appointed-Managing-Directors-of-Helal-Iran-Medical-Devices-Company-Soha-Pharmaceutical-Company

اشتراک گذاری