اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4144%2FMPO-its-subsidiary-companies-to-participate-in-Leap-In-Production-and-Achievements-In-Fight-Against-Coronavirus-exhibition

اشتراک گذاری