اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4156%2FMPO-s-general-assembly-meeting-held-in-the-presence-of-IRCS-President-Under-secretary-General-GA-Members

اشتراک گذاری