اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4163%2FMPO-its-subsidiaries-boosted-their-activities-for-providing-required-health-products-amid-Covid-19-crisis

اشتراک گذاری