اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4176%2FMPO-to-supply-2-150-million-doses-of-influenza-vaccine-from-premium-European-brands

اشتراک گذاری