اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4197%2FDr-Hemmati-s-unannounced-Central-Pharmacy-visit-Striving-to-improve-service-delivery

اشتراک گذاری