اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4281%2FMPO-s-Acting-Managing-Director-visits-knowledge-based-Paya-Fan-Yakhte-Cell-Tech-Accelerator-Co

اشتراک گذاری