اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4318%2FPresidency-headquarter-for-biotechnology-development-MPO-sign-an-MoU-in-the-field-of-new-pharmaceutical-technologies

اشتراک گذاری