اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F433%2FComments-of-3-members-of-parliament-in-the-field-of-Medical-and-Equipmental-potencies-of-Medical-Procurement-Organization-Red-Crescent-Society-is-poweful-in-the-area-of-Medicine-and-Medical-Equipment

اشتراک گذاری