اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4338%2FMPO-s-Managing-Director-MPO-its-subsidiary-companies-strive-on-developing-humanitarian-aids

اشتراک گذاری