اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4400%2FMPO-s-Managing-Director-issues-congratulatory-message-on-international-Red-Cross-Red-Crescent-day

اشتراک گذاری