اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F4432%2FSoha-Pharmaceutical-Co-obtains-Integrated-Management-Systems-certification-IMS-in-2021

اشتراک گذاری