اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F446%2FThe-extension-of-International-standard-certificates-of-Soha-Jissa-for-eight-consecutive-year

اشتراک گذاری