اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F454%2FHelal-Iran-Medical-Devices-company-s-Managing-Director-announced-of-Dialysis-filter-fiber-production-project-by-this-company-for-the-first-time-in-Iran

اشتراک گذاری