اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F457%2FMedical-Procurement-Organization-MPO-s-influence-in-Medical-Production-Independency

اشتراک گذاری