اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F461%2FNew-services-of-Medical-Procurement-Organization-M-P-O-improving-the-medicinal-services-of-Red-Crescent-is-related-to-financial-supporting-of-communicating-machinary

اشتراک گذاری