اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F477%2FVisit-of-Lebenies-Red-Cross-President-and-accompaning-delegation-of-Medical-Procurement-Organization-complex-specially-Soha-Pharmaceutical-Company

اشتراک گذاری