اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F503%2FGeneral-comprehensive-participation-of-M-P-O-s-affiliated-companies-in-marginal-Exhibition-of-International-Foarum

اشتراک گذاری