اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F506%2FDr-Balouchi-M-P-O-s-mobilization-attempt-to-achieve-objects-programs

اشتراک گذاری