اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F512%2FSoha-Jissa-managing-director-alarmed-of-production-more-than-90-kinds-of-medicinal-extracts

اشتراک گذاری