اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F527%2FOne-day-meeting-of-Medical-Distribution-centers-managers-and-Red-Crescent-Pharmacies-in-Kish

اشتراک گذاری