اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F531%2FA-Glance-in-Medical-Procurement-Organization-M-P-O-hurridly-in-developing-way-and-establishing-Health-Goverance-programe

اشتراک گذاری