اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F533%2FNew-Meningococcal-Conjugated-Vaccine-is-produced-and-provided-by-Red-Crescent

اشتراک گذاری