اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F546%2FVisiting-the-pharmacy-students-of-Soha-Pharmaceutical-Company-s-University-industry-participation

اشتراک گذاری