اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F555%2FDr-Balouch-Future-of-Soha-Helal-Distribution-Company-is-promising

اشتراک گذاری