اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F570%2FIntimate-meeting-with-Tehran-temporary-prayer-leader-Introducing-achievement-of-Medical-Procurement-Organization-MPO

اشتراک گذاری