اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F578%2FClimbing-of-women-working-in-Medical-Procurement-Organization-to-Kolakchal-heights

اشتراک گذاری