اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F579%2FThe-presence-of-Medical-Procurement-Organization-and-Affiliated-companies-in-subsidiary-Exhibition-of-Pharmacists

اشتراک گذاری