اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F580%2FThe-Managing-Director-of-Food-Medicine-Organization-visit-Medical-Procurement-Organization-s-pavilion-in-Arab-Health-Exhibition

اشتراک گذاری