اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F581%2FPositive-reaction-of-presence-the-Medical-Procurement-Organization-in-Arab-Health-Exhibition-visiting-to-big-companies-of-the-world

اشتراک گذاری