اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F590%2FPrimary-readout-of-Arab-Health-Exhibition-Exhibition-is-suitable-opportunity-to-introduce-Medical-Procurement-Organization-M-P-O

اشتراک گذاری