اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F595%2FThe-World-Muslim-can-not-tolerate-oppresion-and-signs-of-blasphemy

اشتراک گذاری