اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F604%2FSoha-medicine-reached-to-west-of-the-country-Deprived-regions-have-periority-in-Medical-Procurement-Organization-s-programe

اشتراک گذاری