اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F611%2FIntroducing-capacities-of-Medical-Procurement-Organization-M-P-O-in-Iran-Tolid-programe

اشتراک گذاری