اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F615%2FManaging-Director-of-Medical-Procurement-Organization-M-P-O-Most-important-object-of-this-Organization-is-endeavoring-to-export-the-covering-units-products

اشتراک گذاری