اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F622%2FGreeting-the-Red-Crescent-Society-of-Golestan-related-to-establish-Soha-medicale-distribution-center

اشتراک گذاری