اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F635%2FMeeting-the-Managing-Director-of-Medical-Procurement-Organization-M-P-O-with-Tonesia-Ministry-of-Health-Greeting-hygien-authorities-of-Tonesia-of-cooperation-with-M-P-O

اشتراک گذاری