اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F682%2FIranian-Medicine-is-entrancing-to-African-market-Soha-products-are-exporting-to-Tonesia

اشتراک گذاری