اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F702%2FCompilation-and-notification-the-strategic-programe-during-once-month-Production-and-importing-the-medicine-will-be-obgective-in-Soha-Complex

اشتراک گذاری