اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F717%2FCollaboration-protocol-between-Royan-Research-center-and-Soha-Pharmaceutical-Company

اشتراک گذاری