اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F814%2FHead-of-Red-Cross-International-Committee-talking-to-Salehi-regarding-Iranian-robbed-in-Libia

اشتراک گذاری