اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F818%2FIran-Libia-s-Foreign-Ministers-talked-regarding-Iranian-robbed-in-Libia

اشتراک گذاری