اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F826%2FRecognition-of-Food-and-Medicine-Organization-regarding-Soha-Helal-Distribution-Company-s-endeavors

اشتراک گذاری