اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F852%2FPeace-and-freindship-Ambassadors-expressed-their-thanks-to-People-and-Managers

اشتراک گذاری