اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : http%3A%2F%2Fwww.mpo-helal.org%2Fen%2Fnews%2F858%2FDr-Shariati-is-appointed-as-Managing-Director-of-Soha-Kish-Commercial-Company

اشتراک گذاری